วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

คำแนะนำการส่งวารสารวิชาการ เพื่อตีพิมพ์

  วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นวารสารระดับชาติซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 1. ส่วนประกอบของบทความแต่ละประเภท
 • 1.1 บทความวิจัย
 • ก. ส่วนปก ประกอบด้วย
 • 1. ชื่อบทความ (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นกะทัดรัด ชี้ถึงเป้าหมายหลักของการวิจัย
 • 2. ชื่อผู้เขียนทุกท่าน (Authors) ให้ระบุเฉพาะชื่อ และ นามสกุล โดยไม่ต้องมีคำนำหน้านาม
 • 3. ตำแหน่งทางวิชาการ และที่อยู่ สำหรับการติดต่อทางไปรษณีย์ ของผู้เขียนทุกท่าน
 • 4. ตัวเลขยก ให้เขียนไว้บนนามสกุล เพื่อระบุว่าเป็นตำแหน่งทางวิชาการและที่อยู่ของผู้เขียนท่านใด
 • 5. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสำคัญของการศึกษา ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ผล และวิจารณ์ เป็นต้น
 • 6. คำสำคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการกำหนดคำสำคัญที่สามารถนำไปใช้เป็นคำสืบค้นในระบบฐานข้อมูล
 • 7. ผู้นิพนธ์ประสานงาน (Corresponding Author) ให้ทำเครื่องหมาย * ไว้บนนามสกุลและระบุหมายเลขโทรศัพท์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 • *** หมายเหตุ เนื้อหาส่วนปกจะต้องเขียนให้อยู่ในกระดาษ จำนวน 1 หน้าเท่านั้น
 • ข. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
 • 1. บทนำ (Introduction) เป็นส่วนของความสำคัญและมูลเหตุที่นำไปสู่การวิจัย พร้อม
 • วัตถุประสงค์และการสำรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • 2. วิธีการทดลอง (Materials and Methods) หรือ วิธีการศึกษา (Research Methodology)
 • เป็นการอธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยซึ่งขึ้นอยู่กับการวิจัยแต่ละประเภท
 • 3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือ ผลการศึกษาและอภิปรายผล (Results and
 • Discussion) ควรเสนอผลอย่างชัดเจน ตรงประเด็น เป็นผลที่ค้นพบโดยลำดับ ตามหัวข้อที่ศึกษา พร้อม
 • การวิจารณ์ผล
 • 4. สรุป (Conclusion) สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการศึกษา
 • 5. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เป็นการระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
 • 6. เอกสารอ้างอิง (References) ต้องใช้ตามแบบที่วารสารวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • กำหนดอย่างเคร่งครัดและเขียนเอกสารอ้างอิง เฉพาะเอกสารที่นำมาอ้างอิงในเนื้อหาเท่านั้น
 • 1.2 บทความวิชาการ
 • ก. ส่วนปก มีส่วนประกอบเหมือนบทความวิจัย และเขียนให้อยู่ในกระดาษจำนวน 1 หน้าเท่านั้น
 • ข. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
 • 1. บทนำ (Introduction) เป็นส่วนของที่มาและมูลเหตุของการเขียนบทความ
 • 2. ผลการศึกษา/ผลการดำเนินการ (Results) เป็นการเสนอผลอย่างชัดเจน ตามประเด็นโดยลำดับ
 • ตามหัวข้อที่ศึกษาหรือดำเนินการ
 • 3. สรุป (Conclusion) สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการศึกษา
 • 4. เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบที่วารสารฯ กำหนดอย่างเคร่งครัดและเขียนอ้างอิงเฉพาะ
 • เอกสารที่ปรากฏในบทความเท่านั้น
 • 2. รูปแบบการพิมพ์บทความ
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ - ระยะขอบ ขอบบน (Top Margin) 2.5 ซม. ขอบล่าง (Bottom Margin) ขอบซ้าย (Left Margin) และ ขอบขวา (Right Margin) 2.00 ซม.
 • - กระดาษ ขนาดกระดาษ A4 (กำหนดเอง) ความกว้าง 21 ซม. ความสูง 29.7 ซม.
 • - เค้าโครง หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เลือก หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน หน้าแรกต่างกัน จากขอบ หัวกระดาษ และ ท้ายกระดาษ ตั้ง 1.25
 • รูปแบบตัวอักษร แบบตัวอักษรใช้ TH Sarabun PSK เท่านั้น หมายเลขหน้า ตำแหน่ง ด้านบน การจัดตำแหน่ง ภายนอก ไม่แสดงหมายเลขหน้าในหน้าแรก หน้าคี่ แทรกหมายเลขหน้า ตำแหน่งบนขวา หน้าคู่ แทรกหมายเลขหน้า ตำแหน่งบนซ้าย ขนาดตัวอักษร 14
 • การย่อหน้า ส่วนปก ย่อ 8 ตัวอักษร พิมพ์ตัวที่ 9 ส่วนเนื้อหา ย่อ 4 ตัวอักษร พิมพ์ตัวที่ 5
 • จำนวนหน้าทั้งหมด 6-12 หน้า
 • ชื่อวารสาร (ภาษาไทย) อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของหัวกระดาษ หน้าคู่ ขนาดตัวอักษร 18 (ตัวหนา)
 • ชื่อวารสาร (ภาษาอังกฤษ) อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของหัวกระดาษ หน้าคี่ ขนาดตัวอักษร 18 (ตัวหนา)
 • การพิมพ์ส่วนปก พิมพ์เต็มหน้ากระดาษ (พิมพ์ 1 คอลัมน์) การพิมพ์ส่วนเนื้อหา พิมพ์ 2 คอลัมน์ ชื่อบทความ ภาษาไทย ขนาดอักษร 18 (ตัวหนา) ภาษาอังกฤษ ขนาดอักษร 18 (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
 • ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 16 ระหว่างชื่อกับนามสกุล เว้น 2 เคาะ จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
 • ตัวเลขยกบนนามสกุล ขนาดตัวอักษร 16
 • ตำแหน่งทางวิชาการและที่อยู่ ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 14
 • ชื่อบทคัดย่อภาษาไทยและ ขนาดตัวอักษร 18 (ตัวหนา)
 • ภาษาอังกฤษ จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
 • เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทยและ ขนาดตัวอักษร 14 ภาษาอังกฤษ
 • ชื่อคำสำคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา)
 • คำสำคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14
 • ชื่อผู้นิพนธ์ประสานงาน ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวเอียง) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และหมายเลขโทรศัพท์
 • ชื่อหัวเรื่องใหญ่ ประกอบด้วย 1. บทนำ 2. วิธีการทดลอง หรือ วิธีการศึกษา 3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือ ผลการศึกษาและ อภิปรายผล 4. สรุป 5. กิตติกรรมประกาศ 6. เอกสาร อ้างอิง ขนาดตัวอักษร 18 (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย
 • ชื่อหัวเรื่องรอง ขนาดตัวอักษร 16 (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย
 • ชื่อหัวเรื่องย่อย ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา) ย่อ 4 ตัวอักษร พิมพ์ตัวที่ 5
 • เนื้อหาบทความ ขนาดตัวอักษร 14
 • ชื่อตาราง, ชื่อรูป, ชื่อแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 (ตัวหนา)
 • เนื้อหาในตาราง / แผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 12
 • การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง อ้างอิงในเนื้อหาเพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้นให้ใช้วิธีการอ้างอิง แบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีพิมพ์และเลขหน้า ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิงอ้างอิง เช่น สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2546: 147) ….. หรือ ..... (Newman and Cullen, 2007: 18-19) หรือ ..... (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546: 217-219)
 • การอ้างอิงท้ายเรื่อง การอ้างอิงท้ายเรื่อง ให้รวบรวมเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายเรื่อง เรียงตาม ลำดับอักษรชื่อผู้เขียน ให้เรียงรายการเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิง เช่น 1. หนังสือ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.สำนักพิมพ์. 2. วารสารและนิตยสาร ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่ (ฉบับที่) : หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายของบทความ. 3. วิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อวิทยานิพนธ์. เมืองที่พิมพ์. สถานศึกษา. 4. รายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่) หน้าแรก-หน้าสุดท้าย 5. บทความจากหนังสือพิมพ์ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์, เดือน วันที่). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้าที่นำมาอ้าง.) 6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผู้เขียน. (ปีที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ........... จาก ชื่อเว็บไซต์ เว็บไซต์: URL Address
 • 3. หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อตอบรับการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการ พิจารณาจะส่งกลับไปแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ เล่มวารสารวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ฉบับที่ ได้รับการตีพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับพร้อมไฟล์