วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

สมาชิกวารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


การสมัครสมาชิก

     
คณาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป สามารถส่งบทความหรือนิพนธ์ต้นฉบับมาลงตีพิมพ์ เผยแพร่ โดยสามารถส่งได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนบทคัดย่อต้องจัดทำเป็น ๒ ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หลักเกณฑ์การส่งผลงานวิชาการหรือนิพนธ์ต้นฉบับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ ท้ายเล่มวารสาร การส่งต้นฉบับท่านสามารถส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ j_siamtechu@hotmail.com หรือ ส่งในรูปแบบไฟล์เอกสารบันทึกลงซีดีรอมส่งมายัง กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ฯ เลขที่ ๔๖ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

ลงทะเบียนออนไลน์ Click Here