วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


กองบรรณธิการ

  คณะที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน Professor Dr.SRISAKDI CHARMONMAN
 • พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช Ajan PORNPHISUD MONGKNONVANIT
 • อาจารย์ธัชทอง วิริยเวชกุล Ajan DHATTONG VIRIYAVEJAKUL
 • ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ DR.YINGSAK JONGLERTJESDAWONG
 • ดร.โอภาส กิจกำแหง DR.OPAS KITKAMHANG
 • อาจารย์สมชาย น้อยฉ่ำ Ajan SOMCHAI NOYCHAM
 • ดร.ธรรมนิตย์ วราภรณ์ DR.THAMMANIT VARAPORN
 • รองศาสตราจารย์นิทัศน์ กฤษณจินดา Assoc. Prof. NITHAD KRISNACHINDA
 • อาจายร์สิริวรรณ์ รัตนราษี Ajan SIRIWAN RATTANARASRI
 • ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ DR.NIWES WONGSUWAN
 • อาจารย์ชนิดา สุวรรณจูฑะ Ajan CHNIDA SUWANJUTHA
 • ราชบัณฑิตนิพนธ์ ทรายเพชร
  คณะบรรณาธิการกิตติมศักดิ์
 • ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ Professor Dr.Tharmmasak Pongpidjayamaad
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ Professor Dr.Chaiyong Brahmawong
 • ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ Professor Dr .Somchart Soponronnarit
 • ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ Professor Dr . Pichet Limsuwan
 • ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ. Professor Dr . Narongrit Sombatsompop
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร Assoc. Prof. Dr. Chanongkorn Kuntonbutr
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ Assoc.Prof.Dr.Sak Kongsuwan
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ Assoc. Prof. Dr. Surachai Muchjajib Ph.D.
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ Associate Prof. Dr. Sombat Teekasap
 • เลิศศิริร์ บวรกิตติ
 • อาจารย์ดาวรัตน์ ว่องวิกย์การ Ajan.Daorxt WoONGWIKKARN
  บรรณาธิการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน Assoc. Prof. Dr. CHURAIRAT DUANGDUEN
  บรรณาธิการผู้ช่วย
 • ดร.พลกฤช ตันติญานุกูล DR. PONKLIT TANTIYANUKUL
 • อาจารย์อุบลวรรณ สุวรรณ Ajan .UBONWAN SUWAN
  กองบรรณาธิการ
 • ดร. ฐกฤต ปานขลิบ DR.THAKRIT PANKLIB
 • อาจารย์วัฒนา บุญปริตร Ajan Wattana Boonprarith
 • อาจารย์โชติกา ชูโตศรี Ajan CHOTIKA CHUTOSRI
 • อาจารย์กฤติเดช ดวงใจบุญ Ajan KRITTIDEJ DUANGJAIBOON
 • ดร.สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย Dr.SURANG BOONYAPONGCHAI
 • อาจารย์สุรีย์ มาเกิด Ajan SUREE MAKERD
 • อาจารย์กัลยาณี เดชปรีชา Ajan GALAYANEE DACHPREECHA
 • อาจารย์อมร เหรียญทักษิณายัน Ajan .AMON RIENTAKSINAYAN
 • นายบันเทิง ฤทธิ์ศักดิ์ Mr. BUNTENG RITTSAK
 • นางสาววัลยา บัวแย้ม Miss.WUNLAYA BOUYAME
  ฝ่ายศิลป์
 • อาจารย์ธิติกร สุทธิอาภา Ajan .THITIKORN SUTHIAPA
 • นายยุทธพงษ์ สีม่วง Mr. YOOTTHAPHONG SIMUANG