วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ออนไลน์

Name

Link

วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ปีที่1 ฉบับที่ 1-2 มกราคม – ธันวาคม 2556 SIAM TECHNOLOGU COLLEGE JOURNAL Download Click.
บทบรรณาธิการแถลง Download Click.
สารจากอธิการบดี Download Click.

บทบรรณาธิการ

1. สรุปการใช้ใยหินในอุตสาหกรรมไทย (สมชัย บวรกิตติ) Download Click.
2. ภาวะโลกร้อนกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (เอื้อมพร มัชณิวงค์) Download Click.

บทความพิเศษ

1. การเปลี่ยนแปลงการศึกษาในยุคสื่อสังคมออนไลน์ (พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช) Download Click.
2. ภาวะโลกร้อน : กำเนิด และผลกรท (สุทัศน์ ยกส้าน) Download Click.
3. การใช้หลักธรรมาถิบาลเป็นปัจจัยส่งเสริมองค์กรแห่งความรู้ (วีรเธียร เขียนมีสุข) ) Download Click.
4. ศิลปะกับคณิตศาสตร์ (สุวรรณ ถังมณี,อารี แย้มประดิษฐ์,เลิศศิริร์ บวรกิตติ) Download Click.

นิพนธ์ต้นฉบับ

1. การตรวจหาคริย์พโทสปอริเดียม และไจอาร์เดีย ในน้ำจากจังหวัดชายแดนของประเทศไทย ( จันทิรา สุทธิกรชัย องอาจ มหิทธกร อีโรทาเกะ โมริ อมร เหล็กกล้า เยาวลักษณ์ สุขธนะ ) Download Click.
2. ความคิดสร้างสรรค์ของการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งพิมพ์ โดยใช้รูปแบบการสอน DBAE ในกระบวนการวางแผนงานโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษา (กัญญาดา อัศวโยคิน) Download Click.
3. การเลือกโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กที่เหมาะสมสำหรับชุมชน โดยวิธีการวิเคราะห์แบบการจัดระบบตามลำดับขั้น (ฐกฤต ปานขลิบ) Download Click.
4. การศึกษาการใช้กิจกรรมศิลปะเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนในผู้ต้องขังหญิง มินท์มันตา ศรีวรัตน์ธนกร (เลิศศิริร์ บวรกิตติ) Download Click.
5. การยอมรับและพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมจากสื่อบันเทิงเกาหลีของวัยรุ่นไทย (ปภังกร ปรีดาชัชวาล, ไฉไล ศักดิวรพงศ์, สากล สถิตวิทยานันท์) Download Click.

คณะผู้จัดทำ