วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เกี่ยวกับวารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


วัตถุประสงค์

      วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิต ด้านงานวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งภารกิจใน ด้านงานวิจัยเป็นภารกิจหลักที่อาจารย์ทุกคนต้องทำวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานและความรู้ทางวิชาการ ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจึงมีนโยบายในการจัดทำวารสารวิชาการภายใต้ชื่อว่า “วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอด ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของคณาจารย์ นักศึกษาภายในสถาบัน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และนักศึกษาจากภายนอกสถาบัน       สำหรับองค์ประกอบของวารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประกอบด้วย บทบรรณาธิการแถลง (Editor’s Note) ซึ่งบางฉบับอาจมีบทพิเศษ เช่น สาร (Messages) จากบุคคลสำคัญ บทบรรณาธิการ (Editorial) จากกรรมการในคณะบรรณาธิการ หรืออาจเป็น บทบรรณาธิการรับเชิญ (Invited Editorial) นอกจากนั้น อาจมี บทความพิเศษ (Special Article) หรือ บทปริทัศน์ (Review) รวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนของ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) เป็นการนำเสนอรายงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งที่เป็นบุคคลภายในวิทยาลัยและนักวิชาการจากสถาบันอื่นอย่างน้อยฉบับละ ๓ เรื่อง สำหรับ ปกิณกะ (Miscellaneous) และ จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor) นั้นอาจจะมีเพิ่มเติมในบางฉบับ

กำหนดเผยแพร่

      การจัดทำวารสารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนี้จะจัดพิมพ์ขึ้นปีละ ๒ ฉบับ คือ ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน และฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม สำหรับฉบับปฐมกฤษ์นี้จัดพิมพ์ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน และฉบับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖